Zdravotní prohlídka

Zdravotní prohlídky jsou povinné pro všechny hráče klubu F.A.T.R. Dubňany. Je v zájmu našeho klubu udělat všechno pro zdravý sportovní vývoj dětí.

Je v zájmu také rodičů svých dětí, aby tuto prohlídku provedli co možná nejdříve. Souhlasíme s legislativou ČR, která má dbát především o co nejrannější zjištění problémů svých détí při sportovní činnosti.

Prohlídku musejí všichni členové absolvovat na začátku sezony! Nejpozději do 1. září! Potřebné dokumenty odevzdejte poté svému trenérovi.

Legislativa ČR

Od 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Obsah lékařské prohlídky

Obsahem každé lékařské prohlídky (vstupní i pravidelné) musí být tzv. „základní vyšetření“:

– rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí;

– sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro který je posuzována;

– rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu posuzované osoby a dosud prodělaném onemocnění a užívaných léčivých přípravků s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné výchově, k nimž je posuzována;

– komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo tělesnou výchovou, k nimž je posuzována;

– rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné výchově.

Vstupní lékařská prohlídka pro výkonnostního sportovce vedle základního vyšetření dále obsahuje:

– zjištění základní antropometrie;

– standardní klidové elektro-kardiografické vyšetření (měření EKG);

– laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení a objem tréninku.

Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.​

Legislativa České florbalové unie

Na základě této úpravy legislativy ČR dochází k úpravě a doplnění předpisů ČFbU s platností od 1. 7. 2015, z nichž zásadní jsou úpravy ustanovení Soutěžního řádu v článcích 4, 5 a 6 (články jsou řazeny dle logické návaznosti):

5.1. Soupiska
Každý hráč uvedený na soupisce družstva musí mít ke dni zadání na soupisku družstva platný lékařský posudek dle vyhlášky 391/2013 Sb. Potvrzení o platném lékařském posudku musí být doloženo v informačním systému ČFbU.

6.2. Lékařský posudek
Každý hráč musí mít v den nastoupení k utkání lékařský posudek vydaný poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost anebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.
Lékařský posudek nesmí být starší 12 měsíců.
Za dodržování povinností uvedených v bodě 6. 2. písm. a) odpovídá oddíl.
Kontrolu dokumentů o zdravotní způsobilosti hráčů je oprávněn provádět řídící orgán soutěže.

Časté otázky:

Kdy musím mít zdravotní prohlídku, abych mohl hrát soutěžní utkání?
– Každý hráč hrající jakoukoliv soutěž ČFbU musí mít zdravotní prohlídku absolvovanou k nástupu do prvního soutěžního utkání.

Jak často musím chodit na prohlídku?
– Po první vstupní prohlídce musí každý hráč absolvovat další prohlídku po 12 měsících.

Mám lékařskou prohlídku na jiný sport, můžu ji využít i na florbal?
– Ne, každý hráč musí mít prohlídku zaměřenou na konkrétní sport, v našem případě florbal.

O jaký druh lékařské prohlídky mám žádat, tedy jaký druh sportu na prohlídce zaškrtnout?
– Hráč účastnící se soutěží ČFbU žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní disciplínu FLORBAL. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro FLORBAL absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku.

Musím zaplatit za prohlídku, pokud ano, kolik?
– Ano, musíte zaplatit. Z pravidla je to 150kč za prohlídku, ale záleží na Všem lékaři, není zákonem uvedená jednotná cena. Pokud Vás lékař pošle na měření EKG obvykle se jedná o dalších 150kč.